Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Ansámblový spev ANS
Bábkarská tvorba BAT
Dejepis DEJ
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia DLI
Dejiny divadla DED
Dejiny hudby DEH
Dejiny tanca a baletu DTB
Dejiny umenia DEU
Didaktika hlavného odboru štúdia DOŠ
Didaktika hlavného odboru štúdia Herectvo DHH
Didaktika tanca DIT
Diplomový seminár DIS
Dirigovanie DIR
Estetický seminár ESS
Estetika dramatického umenia EDU
Estetika umenia EUA
Etická výchova ETI
Francúzsky jazyk FRJ
Fyziológia a hygiena hlasového aparátu FHH
Fyziológia a hygiena hracieho aparátu FHA
Fyziológia a hygiena pohybového aparátu FPA
Hlavný odbor štúdia Dirigovanie HOD
Hlavný odbor štúdia Dirigovanie zboru HOS
Hlavný odbor štúdia Herectvo HOE
Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne HAK
Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch HBN
Hlavný odbor štúdia Hra na cimbale HCI
Hlavný odbor štúdia Hra na fagote HFG
Hlavný odbor štúdia Hra na flaute HFL
Hlavný odbor štúdia Hra na gitare HGI
Hlavný odbor štúdia Hra na hoboji HHO
Hlavný odbor štúdia Hra na husliach HHU
Hlavný odbor štúdia Hra na klarinete HKL
Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri HOK
Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase HKN
Hlavný odbor štúdia Hra na organe HOR
Hlavný odbor štúdia Hra na pozaune HPZ
Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne HSX
Hlavný odbor štúdia Hra na trúbke HTR
Hlavný odbor štúdia Hra na tube HTU
Hlavný odbor štúdia Hra na violončele HVL
Hlavný odbor štúdia Hra na zobcovej flaute HZF
Hlavný odbor štúdia Skladba HOS
Hlavný odbor štúdia Spev HSP
Hlavný odbor štúdia Tanec HTA
Hra na klavíri HNK
Hra na príbuznom nástroji HPN
Hra notového zápisu bez prípravy HNZ
Hra v súbore HVS
Hra v symfonickom orchestri HSO
Hudobno-teoretická analýza skladieb HTA
Charakterový tanec CHT
Informatika INF
Informatika v umení IVU
Interpretačný seminár ISE
Javisková reč JAR
Javiskový pohyb JAP
Klasický tanec KTA KTA
Komorná hra KOH
Korepetície a štúdium programu KŠP
Ladenie LAD
Ľudový tanec ĽTA ĽTA
Metodika hlavného odboru štúdia MOŠ
Metodika hlavného odboru štúdia Herectvo MHH
Metodika výučby tanca MVT
Moderný tanec MTA
Náboženská výchova NAB
Náuka o harmónii NOH
Náuka o hudbe NHU
Náuka o hudobných formách NHF
Náuka o hudobných nástrojoch NHN
Náuka o kontrapunkte NOK
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborný anglický jazyk OAJ
Odborný francúzsky jazyk OFJ
Odborný taliansky jazyk OTJ
Operné herectvo OPH
Pantomíma PAN
Pedagogicko-umelecká prax PUP
Pedagogický seminár PDS
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia PSE
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia Herectvo PSH
Pedagogika PED
Pedagogika hlavného odboru štúdia PHO
Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo PHH
Pedagogika tanca PET
Pohybová výchova POV
Práca pred kamerou a mikrofónom PKM
Prax v klavírnom sprievode PKS
Psychológia PSY
Rozbor drámy ROD
Rozbor umeleckých diel RUD
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia RDŠ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sluchová analýza SLA
Spev notového zápisu bez prípravy SNZ
Step STE
Šansón SAN
Taliansky jazyk TAJ
Tanec s partnerom TPA
Telesná a športová výchova TSV
Teória a metodika tanca TMT
Triednická hodina TRH
Umelecká prax interná UPI
Umelecká prax KTA UPK
Umelecká prax ĽTA UPĽ
Umelecká prax MTA UPM
Umelecká prax verejná UPV
Umelecký prednes UPR
Výroba a úprava plátkov a strojčekov VUP
Vyučovacia prax VYP
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch ZHN
Základy dirigovania ZAD
Základy herectva ZAH
Zborový spev ZBS

© aScAgenda 2019.0.1136 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, M. Benku 7, 080 01 Prešov
    M. Benku 7
  • +421 907 220 363
    +421 917 568 776

Fotogaléria