Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Analýza skladieb hlavného predmetu ASP
Anglický jazyk AJ2
Anglický jazyk ANJ
Ansámblový spev ANS
Bábkarská tvorba BAT
Dejepis DEJ
Dejiny a literatúra akordeónu DLA
Dejiny a literatúra cirkevnej hudby DLC
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia DLI
Dejiny a literatúra hlavného predmetu DLP
Dejiny a literatúra organu DLO
Dejiny a literatúra spevu DLS
Dejiny divadla DED
Dejiny hudby DEH
Dejiny tanca a baletu DTB
Dejiny umenia DEU
Didaktika hlavného odboru štúdia DOŠ
Didaktika hlavného odboru štúdia Herectvo DHH
Didaktika hlavného predmetu DHP
Didaktika hry na akordeóne DHA
Didaktika hry na klavíri DHK
Didaktika hry na organe DHO
Didaktika prípravnej hudobnej výchovy DHV
Didaktika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky DPH
Didaktika tanca DIT
Didaktika vyučovania spevu DVS
Diplomový seminár DIS
Dirigentská prax DIP
Dirigovanie DIR
Estetický seminár ESS
Estetika EST
Estetika dramatického umenia EDU
Estetika umenia EUA
Etická výchova ETI
Francúzsky jazyk FRJ
Fyziológia a hygiena hlasového aparátu FHH
Fyziológia a hygiena hracieho aparátu FHA
Fyziológia a hygiena pohybového aparátu FPA
Gregoriánsky chorál GGC
Herectvo HET
Hlasová výchova HLV
Hlavný odbor štúdia hra na viole HVI
Hlavný odbor štúdia Dirigovanie HOD
Hlavný odbor štúdia Dirigovanie zboru HOS
Hlavný odbor štúdia Herectvo HOE
Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne HAK
Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch HBN
Hlavný odbor štúdia Hra na cimbale HCI
Hlavný odbor štúdia Hra na fagote HFG
Hlavný odbor štúdia Hra na flaute HFL
Hlavný odbor štúdia Hra na gitare HGI
Hlavný odbor štúdia Hra na hoboji HHO
Hlavný odbor štúdia Hra na husliach HHU
Hlavný odbor štúdia Hra na klarinete HKL
Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri HOK
Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase HKN
Hlavný odbor štúdia Hra na organe HOR
Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne HSX
Hlavný odbor štúdia Hra na trúbke HTR
Hlavný odbor štúdia Hra na tube HTU
Hlavný odbor štúdia Hra na violončele HVL
Hlavný odbor štúdia Hra na zobcovej flaute HZF
Hlavný odbor štúdia Skladba HOS
Hlavný odbor štúdia Spev HSP
Hlavný odbor štúdia Tanec HTA
Hlavný predmet dirigovanie HLP
Hlavný predmet herecká tvorba HET
Hlavný predmet hra na akordeóne HLP
Hlavný predmet hra na bicích nástrojoch HLP
Hlavný predmet hra na cimbale HLP
Hlavný predmet hra na fagote HLP
Hlavný predmet hra na flaute HLP
Hlavný predmet hra na gitare HLP
Hlavný predmet hra na harfe HLP
Hlavný predmet hra na hoboji HLP
Hlavný predmet hra na husliach HLP
Hlavný predmet hra na klarinete HLP
Hlavný predmet hra na klavíri HLP
Hlavný predmet hra na kontrabase HLP
Hlavný predmet hra na lesnom rohu HLP
Hlavný predmet hra na organe HLP
Hlavný predmet hra na pozaune HLP
Hlavný predmet hra na trúbke HLP
Hlavný predmet hra na tube HLP
Hlavný predmet hra na viole HLP
Hlavný predmet hra na violončele HLP
Hlavný predmet hra na zobcovej flaute HLP
Hlavný predmet spev SPE
Hlavný predmet step STE
Hlavný predmet tanec džezový DZT
Hlavný predmet tanec klasický KLT
Hlavný predmet tanec ľudový LUT
Hlavný predmet tanec spoločenský SPT
Hra liturgickej a obradnej hudby HLO
Hra na akordeóne HNA
Hra na bicích nástrojoch HNB
Hra na cimbale HCM
Hra na flaute HFL
Hra na hoboji HHB
Hra na husliach HHU
Hra na klavíri HNK
Hra na kontrabase HKB
Hra na lesnom rohu HLR
Hra na nástroj HNN
Hra na organe HNO
Hra na pozaune HPZ
Hra na príbuznom nástroji HPN
Hra na saxofóne HNS
Hra na trúbke HRT
Hra na tube HNT
Hra na viole HNV
Hra na violončele HVI
Hra na zobcovej flaute HZF
Hra notového zápisu bez prípravy HNZ
Hra v orchestri HVO
Hra v súbore HVS
Hra v symfonickom orchestri HSO
Hra z listu HZL
Hra z listu a improvizácia HLI
Hra z partitúr a klavírnych výťahov HZP
Hudobné formy a analýza skladieb HFA
Hudobno-teoretická analýza skladieb HTA
Hudobno-teoretická analýza skladieb hry na organe HSO
Hymnológia HYM
Charakterový tanec CHT
Improvizácia a hra generálbasu IHG
Informatika INF
Informatika v umení IVU
Inštrumentácia a aranžovanie skladieb IAS
Interpretačný seminár ISE
Javisková reč JAR
Javiskový pohyb JAP
Klasický tanec KTA
Komorná hra KOH
Kompozičné techniky hudby 20. storočia KTH
Koncertná prax KOP
Korepetície a štúdium programu KŠP
Korepetície a štúdium repertoáru KSR
Korepetície a štúdium úloh KSU
Ladenie LAD
Latinský jazyk LAT
Ľudový tanec ĽTA
Metodika hlavného odboru MEO
Metodika hlavného odboru štúdia MOŠ
Metodika hlavného odboru štúdia Herectvo MHH
Metodika hlavného predmetu MHP
Metodika hry na akordeóne MHA
Metodika hry na klavíri MHK
Metodika hry na organe MHO
Metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky MPH
Metodika výučby tanca MVT
Metodika vyučovania spevu MVS
Moderný tanec MTA
Náboženská výchova NAB
Náčuvy NAC
Náčuvy prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky NHV
Náčuvy vyučovania hlavného predmetu NVH
Náčuvy vyučovania hry na akordeóne NVA
Náčuvy vyučovania hry na klavíri NVK
Náčuvy vyučovania hry na organe NVO
Náčuvy vyučovania prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky NPH
Náčuvy vyučovania spevu NVS
Náuka o harmónii NOH
Náuka o hudbe NHU
Náuka o hudobných formách NHF
Náuka o hudobných nástrojoch NHN
Náuka o kontrapunkte NOK
Náuka o organe NOO
Náuka o spoločnosti NOS
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NJ2
Občianska náuka OBN
Odborný anglický jazyk OAJ
Odborný nemecký jazyk ONJ
Odborný ruský jazyk ORJ
Odborný taliansky jazyk OTJ
Operné herectvo OPH
Pantomíma PAN
Pedagogicko-umelecká prax PUP
Pedagogický seminár PDS
Pedagogický seminár hlavného odboru PES
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia PSE
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia Herectvo PSH
Pedagogický seminár hlavného predmetu PSP
Pedagogický seminár prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky PHV
Pedagogický seminár vyučovania hry na akordeóne PSV
Pedagogický seminár vyučovania hry na klavíri PSK
Pedagogický seminár vyučovania hry na organe PSO
Pedagogický seminár vyučovania prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky PPH
Pedagogický seminár vyučovania spevu PSS
Pedagogika PED
Pedagogika hlavného odboru štúdia PHO
Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo PHO
Pedagogika tanca PET
Pohybová výchova POV
Práca pred kamerou a mikrofónom PKM
Prax v klavírnom sprievode PKS
Prax v organovom sprievode POS
Psychológia PSY
Rozbor drámy ROD
Rozbor umeleckých diel RUD
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia RDŠ
Skladba SKL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sluchová analýza SLA
Spev SPE
Spev notového zápisu bez prípravy SNZ
Spev z listu SZL
Šansón SAN
Taliansky jazyk TAJ
Tanec TAN
Tanec s partnerom TPA
Telesná a športová výchova TSV
Teória a metodika tanca TMT
Umelecká prax interná UPI
Umelecká prax klasického tanca UPK
Umelecká prax KTA UPK
Umelecká prax ľudového tanca UPĽ
Umelecká prax moderného tanca UPM
Umelecká prax verejná UPV
Umelecká produkcia UPO
Umelecký prednes UPR
Výroba a úprava plátkov a strojčekov VUP
Vyučovacia prax VYP
Vyučovacia prax hlavného predmetu VPH
Vyučovacia prax hry na akordeóne VPH
Vyučovacia prax hry na klavíri VPK
Vyučovacia prax hry na organe VPO
Vyučovacia prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky VHV
Vyučovcia prax spevu VPS
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch ZHN
Základy dirigovania ZAD
Základy herectva ZAH
Zborový spev ZBS

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, M. Benku 7, 080 01 Prešov
    M. Benku 7
  • +421 907 220 363
    +421 917 568 776

Fotogaléria